Korisni saveti za kupoprodaju i izdavanje nekretnina

Porez na prenos apsolutnih prava

Postupak prijave i plaćanja poreza na prenos aspolutnih prava
Proceduru podnošenja Poreske Prijave, utvrđivanje iznosa i postupak plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava, Кupac ima vremena da upozna i informiše sa istom sa advokatom ili direktno u nadležnoj poreskoj upravi nekoliko dana posle useljenja u predmetnu nepokretnost.

 • Preporučujemo da Кupac prouči neophodne odredbe Zakona o porezima na imovinu.
 • Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od ugovorene cene stana unete u Ugovor o prodaji nepokretnosti, i ukoliko po proceni opštinskog poreskog organa nije niža od tržišne vrednosti nepokretnosti naplaćuje se u dinarima bez obzira da li je cena izražena u stranoj valuti.
 • Ukoliko poreski organ oceni da je cena iz Ugovora o prodaji niža od tržišne cene nepokretnosti, ima pravo da u roku od 10 dana od dana prijema Prijave poreza, proceni vrednost nepokretnosti u visini tržišne vrednosti, odnosno i do 20 dana ako zbog utvrđivanja potrebnih činjenica ne može utvrditi tržišnu vrednost nepokretnosti u prvom roku od 10 dana i to u skladu sa svojim kriterijumima (ovi rokovi često mogu da budu mnogo duži).
 • Poreska Prijava se mora opštinskom poreskom organu na čijoj se teritoriji nalazi nepokretnost, podneti u roku od 30 dana od dana overe Ugovora ili ulaska Кupca u posed predmetne nepokretnosti.
 • Ukoliko se poreska prijava ne podnese u gore propisanom roku kazna iznosi od 500 do 100.000 RSD za fizička lica, a od 2.000 do 200.000 RSD. za pravna lica (ali se ista za fizička lica retko primenjuje).
 • Porez na prenos aspolutnih prava plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja Rešenja odnosno od dana kada Кupac potpiše da mu je poresko rešenje uručeno i ukoliko se ne plati u tom roku nakon toga se zaračunava kamata koja se mora platiti posebno a koju takođe utvrđuje nadležni poreski organ.
 • Na Zahtev-Molbu poreskog obveznika, poreski organ može u opravdanim slučajevima odobriti poček ili plaćanje u ratama, a najduže 6 meseci od dana dostavljanja rešenja, što se određuje posebnim rešenjem. Za vreme počeka odnosno plaćanja u ratama, zaračunava se kamata po stopi koja je jednaka polovini stope po kojoj se obračunava kamata za slučaj docnje u plaćanju poreza

Za podnošenje prijave Poreza na prenos aspolutnih prava , potrebni su:

 • Formular PPI-4
 • Fotokopije Ugovora o prodaji (može se overiti u opštini)
 • Fotokopija dokaza o prethodnom vlasništvu na ovom stanu (Ugovor kojim je stekla vlasništvo osoba koja je Vama sada prodala stan - obi?no je to Ugovor o otkupu, poklonu, kupoprodaji, izgradnji ili sudsko Rešenje o nasledjivanju...)
 • Fotokopije ličnih karata prodavca i kupca
 • Punomoć-ovlašćenje prodavca dato kupcu za zastupanje u poreskom postupku
 • Nakon plaćenog poreza, uplatnica se nosi poreskom organu koji tada stavlja pečat uprave prihoda na sve primerke Ugovora o kupoprodaji i unosi iznos plaćenog poreza.
 • ZAHTEV ZA UPIS PRAVA SVOJINE КATASTRU može se podneti i pre stavljanja poreske klauzule na Ugovor uz ostalu potrebnu dokumentaciju (zahtev. fotokopija ili izvod iz čitača za nove lične karte i taksa).
 • POREZ NA IMOVINU se prijavljuje po promeni prebivališta ili nakon plaćenog poreza na prenos aspolutnih prava.